จีน จางเจียเจี้ย ฉางเต๋อ ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240292MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Qingdao Airlines

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้31 ก.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

11,990

12,990

4,500

13,990

13,990

6,000

-

จองเลย
04 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67
13,9904,50014,99014,9906,000-จองเลย
07 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
14,9904,50015,99015,9906,000-จองเลย
11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
14,9904,50015,99015,9906,000-จองเลย
14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
13,9904,50014,99014,9906,000-จองเลย
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
13,9904,50014,99014,9906,000-จองเลย
18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
13,9904,50014,99014,9906,000-จองเลย
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
13,9904,50014,99014,9906,000-จองเลย
30 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67
13,9904,50014,99014,9906,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ชมความอลังการสะพานอ่ายจ้าย เช็คอินชมแสงสีเมืองฝูหรงเจิ้น

ที่เที่ยว

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง, บ้านเกิดชวีหยวน, สวนดอกท้อ , ถนนคนเดินเมืองฉางเต๋อ, เมืองจางเจียเจี้ย, นั่งกระเช้าไฟฟ้า, เขาเทียนเหมินซาน, ถ้ำประตูสวรรค์, ทางเดินระเบียงแก้ว, พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง , สะพานอ่ายจ้าย, เมืองฝูหรงเจิ้น, เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น, สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1YICHANG MEI JI BOYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2YUNXI CHANGDE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3GUIYUANZHENPIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4CHAXITAI HOLIDAY หรือเทียบเท่า 5 ดาว
5YICHANG MEI JI BOYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง – สนามบินซานเสีย เมืองอี้ชาง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง – บ้านเกิดชวีหยวน – สวนดอกท้อ – เมืองฉางเต๋อ – ถนนคนเดินเมืองฉางเต๋อ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองจางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ทางเดินระเบียงแก้ว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง – สะพานอ่ายจ้าย – เมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  OPTION : สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย หรือ เขาอวตาร หรือ ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู – เมืองอี้ชาง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สนามบินซานเสีย – สนามบินดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner