จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร (ไม่ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240291MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Qingdao Airlines

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
13 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
24,9905,00024,99024,9906,000-จองเลย
20 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67
24,9905,00024,99024,9906,000-จองเลย
27 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67
24,9905,00024,99024,9906,000-จองเลย
04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67
26,9905,00026,99026,9906,000-จองเลย
11 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
25,9905,00025,99025,9906,000-จองเลย
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
25,9905,00025,99025,9906,000-จองเลย
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
27,9905,00027,99027,9906,000-จองเลย
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68
29,9905,00029,99029,9906,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบไฮไลท์ 2 อุทยานแห่งเมืองจางเจียเจี้ย ท้าทายความเสียวกับสะพานแก้ว และเช็คอินเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น

ที่เที่ยว

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง, บ้านเกิดชวีหยวน , สวนดอกท้อ, อุทยานจางเจียเจี้ย, ขึ้นลิฟต์แก้วไป่หลง , หุบเขาอวตารฮัลเลลูย่าห์, เทียนจื่อซาน, สะพานหนึ่งในใต้หล้า, เมืองฝูหรงเจิ้น , เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น, นั่งกระเช้าไฟฟ้า, เขาเทียนเหมินซาน, ถ้ำ ประตูสวรรค์, ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก, สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย, ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1YICHANG MEI JI BOYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2ZHENMIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3CHAXITAI HOLIDAY หรือเทียบเท่า 5 ดาว
4GUIYUANZHENPIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5YICHANG MEI JI BOYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง – เมืองอี้ชาง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง – บ้านเกิดชวีหยวน – สวนดอกท้อ – เมืองจางเจียเจี้ย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อุทยานจางเจียเจี้ย – ขึ้นลิฟต์แก้วไป่หลง – หุบเขาอวตารฮัลเลลูย่าห์ – เทียนจื่อซาน – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – เมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองจางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – เมืองอี้ชาง – ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สนามบินซานเสีย – สนามบินดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner