จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240290MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
29,9905,000--6,00022,990จองเลย
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
27,9905,000--6,00020,990จองเลย
17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
27,9905,000--6,00020,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
29,9905,000--6,00022,990จองเลย
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
29,9905,000--6,00022,990จองเลย
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
27,9905,000--6,00020,990จองเลย
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
29,9905,000--6,00022,990จองเลย
01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67
24,9905,000--6,00017,990จองเลย
06 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
24,9905,000--6,00017,990จองเลย
08 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
24,9905,000--6,00017,990จองเลย
14 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
24,9905,000--6,00017,990จองเลย
20 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67
24,9905,000--6,00017,990จองเลย
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
24,9905,000--6,00017,990จองเลย
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67
24,9905,000--6,00017,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว 2 อุทยานดัง ชมใบไม้เปลี่ยนสี "อุทยานจิ่วจ้ายโกว" นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมความงาม "อุทยานหวงหลง"

ที่เที่ยว

เมืองจิ่วจ้ายโกว, อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว , ทะเลสาบแรด, น้ำตกธารไข่มุก , ทะเลสาบนกยูง , ทะเลสาบแพนด้า, อุทยานแห่งชาติหวงหลง , เมืองตูเจียงเอี้ยน, หุบเขาแพนด้า , แพนด้ายักษ์ , ถนนคนเดินชุนซีลู่ , สะพานโบราณ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1TIANFU INT HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2CELEBRITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3XUEYU FANGFANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4CENTURY HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5-
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เฉิงตู – เมืองจิ่วจ้ายโกว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมค่ากระเช้าแล้ว) – เมืองตูเจียงเอี้ยน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  หุบเขาแพนด้า – เมืองเฉิงตู - แพนด้ายักษ์ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – สะพานโบราณ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินดอนเมือง

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner