จีน ฉงฉิ่ง อู่หลง เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี (เข้าฉงชิ่ง-ออกเฉิงตู) 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240289MZ

จำนวนวัน/คืน

7 วัน 5 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
10 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
25,9906,000--6,00017,990จองเลย
10 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
25,9906,000--6,00017,990จองเลย
12 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
28,9906,000--6,00020,990จองเลย
22 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
28,9906,000--6,00020,990จองเลย
29 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67
26,9906,000--6,00020,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวจัดเต็ม 2 มหานคร จงชิ่ง เฉิงตู ชมมรดกโลก "อุทยานหลุมฟ้า" สัมผัสสวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนมังกร "หุบเขาสี่ดรุณี"

ที่เที่ยว

เมืองฉงชิ่ง, มหาศาลาประชาคม, หงหยาตง , ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย , อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ , ระเบียงแก้วอู่หลง , ลิฟท์แก้ว , อุทยานเขานางฟ้า, เมืองตูเจียงเอี้ยน , ร้านหนังสือจงซูเก๋อ , สะพานหนานเฉียว , การแสดงแสงสีน้ำตาสีฟ้า, ภูเขาสี่ดรุณี (รวมรถอุทยาน) , หุบเขาชวงเฉียวโกว, จัตุรัสหย่างเทียนวู่ , รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ , สะพานโบราณ, ถนนคนเดินชุนซีลู่ , แพนด้ายักษ์ , ถนนไทกู่หลี่ , ถนนโบราณจินหลี่

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2EVIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3ZHONG YAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4ZHONG YAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5JOY FUL HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
6-
7-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – เมืองฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม – หงหยาตง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย – เมืองอู่หลง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ระเบียงแก้วอู่หลง – ลิฟท์แก้ว – อุทยานเขานางฟ้า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองตูเจียงเอี้ยน – ร้านหนังสือจงซูเก๋อ – สะพานหนานเฉียว – การแสดงแสงสีน้ำตาสีฟ้า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ภูเขาสี่ดรุณี (รวมรถอุทยาน) – หุบเขาชวงเฉียวโกว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – เมืองเฉิงตู – สะพานโบราณ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ – ถนนไทกู่หลี่ – ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินดอนเมือง

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner