จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (ไฟล์ทสวยบินเช้า-กลับค่ำ) 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240288MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

China Eastern Airlines

ประเทศ

จีน

เริ่มต้น 25,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 5 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
25,9905,000--6,00019,990จองเลย
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
25,9905,000--6,00019,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์มณฑลยูนนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"

ที่เที่ยว

เมืองคุนหมิง, เมืองเก่าต้าหลี่, เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น, วัดเจ้าแม่ กวนอิม, เมืองแชงกรี-ล่า, เมืองโบราณแชงกรี-ล่า, วัดซงจ้านหลิน, ช่องเขาแคบเสือกระโจน, เมืองลี่เจียง, สระน้ำมังกรดำ, ภูเขาหิมะมังกรหยก, โชว์จางอี้โหมว, อุทยานน้ำหยก, ทะเลสาบไป๋สุยเหอ, ประตูม้าทองไก่หยก, POP MART, ถนนหนานผิงเจีย, ตำหนักทองจินเตี้ยน, สวนน้ำตกคุนหมิง, วัดหยวนทง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1DALI ZHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2SHU JIN MU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง – เมืองต้าหลี่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหมว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองคุนหมิง – ประตูม้าทองไก่หยก – POP MART – ถนนหนานผิงเจีย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  ตำหนักทองจินเตี้ยน – สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner