จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม (ลงร้าน) 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240287MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

Thai Vietjet

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
23,9905,50026,99026,99010,00013,990จองเลย
09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
26,9905,50029,99029,99010,00016,990จองเลย
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
25,9905,50028,99028,99010,00015,990จองเลย
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
25,9905,50028,99028,99010,00015,990จองเลย
30 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67
25,9905,50028,99028,99010,00015,990จองเลย
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67
23,9905,50026,99026,99010,00013,990จองเลย
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67
23,9905,50026,99026,99010,00013,990จองเลย
04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67
25,9905,50028,99028,99010,00015,990จองเลย
11 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
24,9905,50027,99027,99010,00014,990จองเลย
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
24,9905,50027,99027,99010,00014,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เช็คอินมหานครปักกิ่ง ชมความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง ย้อนรอยตำนานแห่งพระราชวังต้องห้าม

ที่เที่ยว

จัตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังต้องห้าม, ชุมชนโบราณ หูท่ง, ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง , ร้านป๊อปมาร์ท, POP MART, กำแพงเมืองจีน, ด่านจูหยงกวน, ถนนคนเดินโบราณเฉียนเหมิน, หอสักการะฟ้าเทียนถาน, วัดลามะยงเหอกง, ิวิหารว่านฝูเก๋อ , ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง, พระราชวังฤดูร้อน, ล่องเรือชมพระราชวังอี้เหยอหยวน, เอาท์เล็ท

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5-
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ชุมชนโบราณหูท่ง – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง – ร้านป๊อปมาร์ท

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – ถนนคนเดินโบราณเฉียนเหมิน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  หอสักการะฟ้าเทียนถาน – วัดลามะยงเหอกง – วิหารว่านฝูเก๋อ – ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  พระราชวังฤดูร้อน – ล่องเรือชมพระราชวังอี้เหยอหยวน – เอาท์เล็ท

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สนามบินปักกิ่ง ต้าซิง – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner