จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240286MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

จีน

เริ่มต้น 23,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 5 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
23,9905,000--10,00018,990จองเลย
05 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
23,9905,000--10,00018,990จองเลย
12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
23,9905,000--10,00018,990จองเลย
19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
23,9905,000--10,00018,990จองเลย
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
29,9905,000--10,00020,990จองเลย
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
29,9905,000--10,00020,990จองเลย
17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
27,9905,000--10,00020,990จองเลย
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
29,9905,000--10,00020,990จองเลย
22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
29,9905,000--10,00020,990จองเลย
24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
27,9905,000--10,00020,990จองเลย
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
27,9905,000--10,00020,990จองเลย
29 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67
27,9905,000--10,00020,990จองเลย
30 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67
27,9905,000--10,00020,990จองเลย
08 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
23,9905,000--10,00018,990จองเลย
14 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
23,9905,000--10,00018,990จองเลย
21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
23,9905,000--10,00018,990จองเลย
28 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67
23,9905,000--10,00018,990จองเลย
04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67
25,9905,000--10,00020,990จองเลย
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
25,9905,000--10,00020,990จองเลย
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
24,9905,000--10,00019,990จองเลย
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
24,9905,000--10,00019,990จองเลย
21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67
25,9905,000--10,00020,990จองเลย
24 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
25,9905,000--10,00020,990จองเลย
26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
25,9905,000--10,00020,990จองเลย
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68
29,9905,000--10,00020,990จองเลย
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68
29,9905,000--10,00020,990จองเลย
31 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68
29,9905,000--10,00020,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานแห่งชาติจิ๋วจ้ายโกว เยือนอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมเมืองโบราณลั่วไต้

ที่เที่ยว

ทะเลสาบเต๋อซี, เมืองจิ่วจ้ายโกว , อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว, ทะเลสาบแรด, น้ำตกธารไข่มุก, ทะเลสาบ นกยูง , ทะเลสาบแพนด้า, อุทยานแห่งชาติหวงหลง, เมืองซงพาน, เมืองตูเจียงเอี้ยน, จัตุรัสหย่างเทียนวู่, รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่, เมืองโบราณลั่วไต้ , วัดเหวินซู, ถนนคนเดินชุนซีลู่, แพนด้ายักษ์, ถนนไทกู่หลี่ , วัดต้าฉือ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2JIN YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3JIN YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4ZHONG YAN INTER HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5JOYFUL HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตู เทียนฟู่

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองจิ่วจ้ายโกว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองซงพาน – เมืองตูเจียงเอี้ยน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – เมืองโบราณลั่วไต้

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  วัดเหวินซู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ – ถนนไทกู่หลี่ – วัดต้าฉือ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner