จีน เซี่ยงไฮ้ อูเจิ้น หังโจว ดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรสวนสนุกรถรับ-ส่งแล้ว) 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240283MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
25,9904,500--8,00015,990จองเลย
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
27,9904,500--8,00017,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
26,9904,500--8,00016,990จองเลย
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
26,9904,500--8,00016,990จองเลย
01 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67
26,9904,500--8,00016,990จองเลย
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
25,9904,500--8,00015,990จองเลย
27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67
25,9904,500--8,00015,990จองเลย
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67
27,9904,500--8,00017,990จองเลย
06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
27,9904,500--8,00017,990จองเลย
07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
27,9904,500--8,00017,990จองเลย
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
26,9904,500--8,00016,990จองเลย
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
26,9904,500--8,00016,990จองเลย
25 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
28,9904,500--8,00018,990จองเลย
26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
28,9904,500--8,00018,990จองเลย
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
29,9906,500--8,00019,990จองเลย
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68
31,9906,500--8,00021,990จองเลย
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68
31,9906,500--8,00021,990จองเลย
30 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68
31,9906,500--8,00021,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนมหานครเซี่ยงไฮ้ เที่ยวเต็มวันสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือเมืองโบราณ และทะเลสาบซีหู ช้อปปิ้งเอาท์เล็ตหังโจว

ที่เที่ยว

ดิสนีย์แลนด์, เมืองโบราณอูเจิ้น, ล่องเรืออูเจิ้น, เมืองเซี่ยงไฮ้, TIAN AN 1,000 TREES, Starbucks Reserve Roastery, ตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว, หาดไว่ทาน , หอไข่มุก, ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ , ถนนนานกิง, เมืองหังโจว, ล่องเรือทะเลสาบซีหู, เจดีย์นางพญางูขาว , หังโจว เอาท์ เล็ต, หังโจว เซียวซาน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1MICROTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2RISI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3RISI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4RISI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง - สนามบินหังโจว เซียวซาน

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองโบราณอูเจิ้น – ล่องเรืออูเจิ้น – เมืองเซี่ยงไฮ้ – TIAN AN 1,000 TREES

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  Starbucks Reserve Roastery – ตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก - รวมค่ารถรับส่ง)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – หังโจว เอาท์เลต – สนามบินหังโจว เซียวซาน – สนามบินดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner