จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240280MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Kunming Airlines

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67
22,9905,00022,99022,9906,00016,990จองเลย
07 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
22,9905,00022,99022,9906,00016,990จองเลย
12 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
22,9905,00022,99022,9906,00016,990จองเลย
14 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
22,9905,00022,99022,9906,00016,990จองเลย
21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
22,9905,00022,99022,9906,00016,990จองเลย
28 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67
22,9905,00022,99022,9906,00016,990จองเลย
03 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67
24,9905,00024,99024,9906,00018,990จองเลย
04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67
24,9905,00024,99024,9906,00018,990จองเลย
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
24,9905,00024,99024,9906,00018,990จองเลย
12 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
23,9905,00023,99023,9906,00017,990จองเลย
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
23,9905,00023,99023,9906,00017,990จองเลย
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
23,9905,00023,99023,9906,00017,990จองเลย
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68
29,9905,00029,99029,9906,00023,990จองเลย
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68
29,9905,00029,99029,9906,00023,990จองเลย
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68
29,9905,00029,99029,9906,00023,990จองเลย
10 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68
22,9905,00022,99022,9906,00016,990จองเลย
12 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68
22,9905,00022,99022,9906,00016,990จองเลย
20 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68
23,9905,00023,99023,9906,00017,990จองเลย
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68
23,9905,00023,99023,9906,00017,990จองเลย
25 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68
23,9905,00023,99023,9906,00017,990จองเลย
26 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68
23,9905,00023,99023,9906,00017,990จองเลย
27 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68
23,9905,00023,99023,9906,00017,990จองเลย
28 ก.พ. 68 - 05 มี.ค. 68
23,9905,00023,99023,9906,00017,990จองเลย
05 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68
24,9905,00024,99024,9906,00018,990จองเลย
06 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68
24,9905,00024,99024,9906,00018,990จองเลย
07 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68
24,9905,00024,99024,9906,00018,990จองเลย
12 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
24,9905,00024,99024,9906,00018,990จองเลย
13 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68
24,9905,00024,99024,9906,00018,990จองเลย
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68
24,9905,00024,99024,9906,00018,990จองเลย
19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
24,9905,00024,99024,9906,00018,990จองเลย
20 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68
24,9905,00024,99024,9906,00018,990จองเลย
21 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68
24,9905,00024,99024,9906,00018,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิต "ภูเขาหิมะมังกรหยก" เยือนสระมังกรดำ ชมความงามทะเลสาบไปสุยเหอ ชมโชว์จางอี้ใหม่วสุดอลังการ

ที่เที่ยว

เมืองคุนหมิง, ตำหนักทองจินเตี้ยน, สวนน้ำตกคุนหมิง , นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก , โชว์จางอี้โหม่ว , อุทยานน้ำหยก , ทะเลสาบไป๋สุยเหอ , เมืองแชงกรี-ล่า , วัดซงจ้านหลิน , ช่องเขาแคบเสือกระโจน , เมืองต้าหลี่, วัดเจ้าแม่กวนอิม , เมืองเก่าต้าหลี่ , เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น , วัดหยวนทง , ประตูม้าทองไก่มรกต, POP MART

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1WAN JIN AN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2JING RUI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3GRACE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4TONG XING TANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ตำหนักทองจินเตี้ยน - สวนน้ำตกคุนหมิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองต้าหลี่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – เมืองคุนหมิง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่มรกต – POP MART – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด การเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner