จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (ไม่ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240254MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Lucky air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
26,9905,000--6,00020,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
26,9905,000--6,00020,990จองเลย
31 ต.ค. 67 - 05 พ.ย. 67
24,9905,000--6,00018,990จองเลย
01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67
23,9905,000--6,00017,990จองเลย
07 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
23,9905,000--6,00017,990จองเลย
08 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
23,9905,000--6,00017,990จองเลย
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67
23,9905,000--6,00017,990จองเลย
19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
23,9905,000--6,00017,990จองเลย
21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
23,9905,000--6,00017,990จองเลย
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
23,9905,000--6,00017,990จองเลย
26 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67
23,9905,000--6,00017,990จองเลย
28 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67
23,9905,000--6,00017,990จองเลย
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67
23,9905,000--6,00017,990จองเลย
04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67
24,9905,000--6,00018,990จองเลย
05 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
26,9905,000--6,00020,990จองเลย
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
24,9905,000--6,00018,990จองเลย
10 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
24,9905,000--6,00018,990จองเลย
12 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
24,9905,000--6,00018,990จองเลย
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
24,9905,000--6,00018,990จองเลย
17 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
24,9905,000--6,00018,990จองเลย
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
25,9905,000--6,00019,990จองเลย
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67
25,9905,000--6,00019,990จองเลย
24 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
25,9905,000--6,00019,990จองเลย
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
25,9905,000--6,00019,990จองเลย
26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
27,9905,000--6,00021,990จองเลย
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68
29,9905,000--6,00023,990จองเลย
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68
29,9905,000--6,00023,990จองเลย
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68
29,9905,000--6,00023,990จองเลย
30 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68
29,9905,000--6,00023,990จองเลย
01 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68
27,9905,000--6,00021,990จองเลย
07 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68
22,9905,000--6,00016,990จองเลย
09 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68
22,9905,000--6,00016,990จองเลย
10 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68
22,9905,000--6,00016,990จองเลย
04 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68
25,9905,000--6,00019,990จองเลย
06 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68
25,9905,000--6,00019,990จองเลย
07 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68
25,9905,000--6,00019,990จองเลย
11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
25,9905,000--6,00019,990จองเลย
13 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68
25,9905,000--6,00019,990จองเลย
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68
25,9905,000--6,00019,990จองเลย
18 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
25,9905,000--6,00019,990จองเลย
20 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68
25,9905,000--6,00019,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์ มณฑลยูนนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"

ที่เที่ยว

เมืองเก่าต้าหลี่ , เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น , วัดเจ้าแม่กวนอิม, ช่องเขาแคบเสือกระโจน , เมืองโบราณแชงกรี-ล่า, วัดซงจ้านหลิน , สระน้ำมังกรดำ , เมืองเก่าลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก , โชว์จางอี้โหมว , อุทยานน้ำหยก , ทะเลสาบไป๋สุยเหอ , เมืองโบราณซู่เหอ , วัดหยวนทง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1FEI XING HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2DALI ZHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3SHU JIN MU YUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5WEN DING HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองแชงกรี-ล่า – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  วัดซงจ้านหลิน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหมว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองโบราณซู่เหอ – เมืองฉูฉ่ง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner