จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240253MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
14 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68
23,9904,500--6,00017,990จองเลย
15 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68
22,9904,500--6,00016,990จองเลย
11 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
25,9904,500--6,00019,990จองเลย
12 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68
25,9904,500--6,00019,990จองเลย
15 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68
24,9904,500--6,00018,990จองเลย
18 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
24,9904,500--6,00018,990จองเลย
19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
24,9904,500--6,00018,990จองเลย
20 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68
24,9904,500--6,00018,990จองเลย
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68
24,9904,500--6,00018,990จองเลย
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68
24,9904,500--6,00018,990จองเลย
25 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68
24,9904,500--6,00018,990จองเลย
26 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68
24,9904,500--6,00018,990จองเลย
27 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68
24,9904,500--6,00018,990จองเลย
28 ก.พ. 68 - 05 มี.ค. 68
24,9904,500--6,00018,990จองเลย
12 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
24,9904,500--6,00018,990จองเลย
15 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68
24,9904,500--6,00018,990จองเลย
19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
24,9904,500--6,00018,990จองเลย
22 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68
24,9904,500--6,00018,990จองเลย
25 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68
24,9904,500--6,00018,990จองเลย
26 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68
24,9904,500--6,00018,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าพิชิต "ภูเขาหิมะมังกรหยก" ชมวิวสุดอลังการ เยือนเมืองโบราณแชงกรีล่า ชมความงามทะเลสาบไป่สุยเหอ

ที่เที่ยว

เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น , วัดเจ้าแม่กวนอิม , เมืองโบราณแชงกรี-ล่า, วัดซงจ้านหลิน , ช่องเขาแคบเสือกระโจน , สระน้ำมังกรดำ, เมืองโบราณซู่เหอ, ภูเขาหิมะมังกรหยก , โชว์จางอี้โหม่ว , อุทยานน้ำหยก , ทะเลสาบไป๋สุยเหอ , ตำหนักทองจินเตี้ยน , น้ำตกเมืองคุนหมิง , วัดหยวนทง , ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1DALI ZHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2SHU JIN MU YUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4WEN DING HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5PIN HUA YUE JAI หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง – เมืองต้าหลี่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง – เมืองโบราณซู่เหอ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองฉูฉ่ง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองคุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – น้ำตกเมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner