จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240252MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
22 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
25,9904,50025,99025,9906,00019,990จองเลย
29 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67
22,9904,50022,99022,9906,00016,990จองเลย
05 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
23,9904,50023,99023,9906,00017,990จองเลย
12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
23,9904,50023,99023,9906,00017,990จองเลย
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
26,9904,50026,99026,9906,00020,990จองเลย
24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
25,9904,50025,99025,9906,00019,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์มณฑลยูนนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"

ที่เที่ยว

เมืองเก่าต้าหลี่, เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น , วัดเจ้าแม่กวนอิม , เมืองแชงกรี-ล่า , วัดซงจ้านหลิน , ช่องเขาเสือกระโจน, สระน้ำมังกรดำ, เมืองเก่าลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก , โชว์จางอี้โหม่ว , อุทยานน้ำหยก , ทะเลสาบไป๋สุยเหอ, ตำหนักทองจินเตี้ยน , ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก , ถนนคนเดินหนานผิง, สวนน้ำตกคุนหมิง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1DALI ZHUANG YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2SHU JIN MU YUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4WEN DING HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง – เมืองต้าหลี่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองคุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก – ถนนคนเดินหนานผิง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สวนน้ำตกคุนหมิง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner