จีน ฉางซา หนานชาง อู้หยวน หลิงซาน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ (ไม่ลงร้าน) 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240251MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
18 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67
23,9905,000--6,00017,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เช็คอินไฮไลท์ใหม่! หุบเขาเทวดาหมู่บ้านริมผา "วังเซียน" ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว นั่งกระเช้าหุบเขาหลิงซาน

ที่เที่ยว

หอเถิงหวัง , ล่องเรือพร้อมชมโชว์แสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจว, หุบเขาวั่งเซียน หรือหุบเขาเทวดา , ถนนซุยเซียน, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า , ภูเขาหลิงซาน , กระจกแห่งท้องฟ้า , ถนนโบราณวานชู, นั่งรถไฟความเร็วสูง , ถนนคนเดินหวงซิงลู่ , ตึก IFS , ร้านป๊อปมาร์ท POP MART

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1TINGBO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2WUYUAN QINLU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3SHANGRA JIANGNANHAOTING หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4NANCHANG NUOFUTE หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซาหวงหัว

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองหนานซาง – หอเถิงหวัง – เมืองอู้หยวน – ล่องเรือพร้อมชมโชว์แสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองซ่างเหรา – หุบเขาวั่งเซียน หรือหุบเขาเทวดา – ถนนซุยเซียน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – ภูเขาหลิงซาน – กระจกแห่งท้องฟ้า – เมืองหนานชาง – ถนนโบราณวานชู

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองฉางซา – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ตึก IFS – ร้านป๊อปมาร์ท – สนามบินฉางซาหวงหัว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner