จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240250MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Lucky air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
27 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
21,9906,000--6,00016,990จองเลย
29 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67
21,9906,000--6,00016,990จองเลย
03 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
22,9906,000--6,00017,990จองเลย
05 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
22,9906,000--6,00017,990จองเลย
10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
22,9906,000--6,00017,990จองเลย
12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
22,9906,000--6,00017,990จองเลย
17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
22,9906,000--6,00017,990จองเลย
19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
22,9906,000--6,00017,990จองเลย
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
26,9906,000--6,00021,990จองเลย
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
26,9906,000--6,00021,990จองเลย
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
26,9906,000--6,00021,990จองเลย
17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
26,9906,000--6,00021,990จองเลย
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
26,9906,000--6,00021,990จองเลย
22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
26,9906,000--6,00021,990จองเลย
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
26,9906,000--6,00021,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ท่องเมืองโบราณลี่เจียง สัมผัสดินแดนดอกไม้แห่งเอเชีย "นครคุนหมิง"

ที่เที่ยว

นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง, วัดซงจ้านหลิน , เมืองแชงกรี-ล่า, ช่องเขาเสือกระโจน, สระน้ำมังกรดำ , เมืองเก่าลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก , โชว์จางอี้โหม่ว , อุทยานน้ำหยก , ทะเลสาบไป๋สุยเหอ, เมืองเก่าต้าหลี่ , วัดเจ้าแม่กวนอิม, เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น, สวนดอกไม้ตามฤดูกาล , วัดหยวนทง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1JIN HUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2SHU JIN MU YUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5WENDING HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-ลี่เจียง – วัดซงจ้านหลิน – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  เมืองคุนหมิง – สวนดอกไม้ตามฤดูกาล – วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner