จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240249MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Lucky air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
05 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
20,9905,000--6,00015,990จองเลย
12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
20,9905,000--6,00015,990จองเลย
17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
20,9905,000--6,00015,990จองเลย
19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
20,9905,000--6,00015,990จองเลย
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
24,9905,000--6,00019,990จองเลย
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
24,9905,000--6,00019,990จองเลย
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
22,9905,000--6,00017,990จองเลย
17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
22,9905,000--6,00017,990จองเลย
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
24,9905,000--6,00019,990จองเลย
22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
24,9905,000--6,00019,990จองเลย
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
22,9905,000--6,00017,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์ มณฑลยูนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"

ที่เที่ยว

เมืองเก่าต้าหลี่ , เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น , วัดเจ้าแม่กวนอิม , เมืองเก่าลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก , โชว์จางอี้โหม่ว , ทะเลสาบไป๋สุยเหอ , เมืองแชงกรี-ล่า, วัดซงจ้านหลิน , เมืองโบราณแชงกรี-ล่า, ช่องเขาแคบเสือกระโจน , วัดหยวนทง , ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก , ถนนคนเดินหนานผิง, สวนน้ำตกคุนหมิง , เมืองโบราณกวนตู้

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HUISHANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2GOLDEN SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3GRACE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4JIAN HUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองแชงกรี-ล่า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  วัดซงจ้านหลิน – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองฉูฉง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก – ถนนคนเดินหนานผิง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner