จีน กุ้ยหลิน กุ้ยหยาง หยางซั่ว เขางวงช้าง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240248MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
03 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67
19,9904,50022,99022,9906,000-จองเลย
10 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67
19,9904,50022,99022,9906,000-จองเลย
17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67
19,9904,50022,99022,9906,000-จองเลย
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
20,9904,50023,99023,9906,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนชนเผ่าแม้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก "แม้วซีเจียง" สัมผัสดินแดนธรรมชาติ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง

ที่เที่ยว

นั่งรถไฟความเร็วสูง , หมู่บ้านชนเผ่าแม้วซีเจียง, ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของหมู่บ้าน, เมืองโบราณเซี่ยซือ , ล่องเรือเมืองโบราณเซี่ยซือ , เซียวเหยาทาวเวอร์ , ถนนโบราณตงซี, ถ้ำขลุ่ยอ้อ , เขางวงช้าง , ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW, ภูเขาวงพระจันทร์ , ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียง , ถนนฝรั่ง, ช้อปปิ้งห้างเมืองกุ้ยหลิน , POP MART

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1GUILIN EMME HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2KELI VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3GUILIN EMME HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4GUILIN EMME HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5YANGSHOU ELITE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – เมืองกุ้ยหลิน

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองตูหยุน – หมู่บ้านชนเผ่าแม้วซีเจียง – ชมบรรยากาศยามค่ำคืนหมู่บ้าน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองโบราณเซี่ยซือ – ล่องเรือเมืองโบราณเซี่ยซือ – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองกุ้ยหลิน – เซียวเหยาทาวเวอร์ – ถนนโบราณตงซี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ถ้ำขลุ่ยอ้อ – เขางวงช้าง – ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ภูเขาวงพระจันทร์ – หยางซั่ว – ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียง – ถนนฝรั่ง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  เมืองกุ้ยหลิน – ช้อปปิ้งห้างเมืองกุ้ยหลิน – POP MART – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner