จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240247MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Qingdao Airlines

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67
17,9905,000--6,000-จองเลย
03 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67
16,9905,000--6,000-จองเลย
08 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
17,9905,000--6,000-จองเลย
10 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67
16,9905,000--6,000-จองเลย
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67
17,9905,000--6,000-จองเลย
17 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67
16,9905,000--6,000-จองเลย
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
17,9905,000--6,000-จองเลย
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67
17,9905,000--6,000-จองเลย
01 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67
19,9905,000--6,000-จองเลย
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
19,9905,000--6,000-จองเลย
08 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67
17,9905,000--6,000-จองเลย
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
17,9905,000--6,000-จองเลย
15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67
16,9905,000--6,000-จองเลย
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67
17,9905,000--6,000-จองเลย
22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67
17,9905,000--6,000-จองเลย
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68
23,9905,000--6,000-จองเลย
01 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68
19,9905,000--6,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง เช็คอินชมแสงสีเมืองฝูหรงเจิ้น

ที่เที่ยว

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง , บ้านเกิดชวีหยวน, สวนดอกท้อ , ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง , สะพานสายรุ้ง , เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น, นั่งกระเช้าไฟฟ้า , เขาเทียนเหมินซาน , ถ้ำประตูสวรรค์ , ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก, สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย , ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1YICHANG MEI JI BOYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2ZHENMIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3CHAXITAI HOLIDAY หรือเทียบเท่า 5 ดาว
4GUIYUANZHENPIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5YICHANG MEI JI BOYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง – เมืองอี้ชาง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง – บ้านเกิดชวีหยวน – สวนดอกท้อ – จางเจียเจี้ย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองเฟิ่งหวง – ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – เมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองจางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  OPTION : สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – เมืองอี้ชาง – ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สนามบินซานเสีย – สนามบินดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner