จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน 7 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240246MZ

จำนวนวัน/คืน

7 วัน 6 คืน

สายการบิน

Qingdao Airlines

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
26 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
16,9906,000--6,00011,990จองเลย
30 ก.ย. 67 - 06 ต.ค. 67
16,9906,000--6,00011,990จองเลย
28 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67
18,9906,000--6,00013,990จองเลย
04 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
17,9906,000--6,00012,990จองเลย
11 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
17,9906,000--6,00012,990จองเลย
18 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
17,9906,000--6,00012,990จองเลย
25 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67
16,9906,000--6,00011,990จองเลย
02 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67
19,9906,000--6,00014,990จองเลย
09 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
19,9906,000--6,00014,990จองเลย
16 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
18,9906,000--6,00013,990จองเลย
23 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
19,9906,000--6,00014,990จองเลย
30 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68
25,9906,000--6,00019,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน เช็คอินแสงสีฝูหรงเจิ้น เที่ยวเมืองโบราณเฟิ่งหวง

ที่เที่ยว

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง , เเขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง , บ้านเกิดชวีหยวน, ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง, ตีกมหัศจรรย์ 72 ชั้น , เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น, ล่องเรือชมเมืองฝูหรงเจิ้น , สะพานสายรุ้ง, เขาเทียนเหมินซาน , ถ้ำประตูสวรรค์ , ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก , สะพานกระจก

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HUIHAO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2HUIHAO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3CHAXITAI NTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
4GOUBIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5ZHENMIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6YICHANG XIA ZHOU BINGUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
7-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง – สนามบินซานเสีย – เมืองอี้ชาง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง – บ้านเกิดชวีหยวน – ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น – เมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ล่องเรือชมเมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองเฟิ่งหวง – สะพานสายรุ้ง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก OPTION: โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว / โชว์รักพันปี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  OPTION: สะพานกระจก – เมืองอี้ชาง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  สนามบินซานเสีย – สนามบินดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner