จีน กุ้ยหลิน หนานหนิง หยางซั่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240245MZ

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Nok Air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
15,9903,900--6,0009,990จองเลย
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
15,9903,900--6,0009,990จองเลย
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
17,9903,900--6,00011,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
17,9903,900--6,00011,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนกุ้ยหลินดินแดนแห่งธรรมชาติ เช็คอินเมืองสวรรค์บนพิภพ ชมเขางวงช้างและหุบเขาวงพระจันทร์

ที่เที่ยว

เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง, เขางวงช้าง , สวนเจ็ดดาว , เขาอูฐ , ชมวัดซีเซี่ย , ชมโชว์ Dream Like Lijiang Show, ภูเขาวงพระจันทร์ , ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียงรอบสั้น , ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว, นั่งรถไฟความเร็วสูงหยางซั่ว

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1GUILIN EMME HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2GUILIN EMME HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3YANG SHUO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง – สนามบินหนานหนิงอู๋ซู – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองกุ้ยหลิน – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เขางวงช้าง – สวนเจ็ดดาว – เขาอูฐ – ชมวัดซีเซี่ย – ชมโชว์ Dream Like Lijiang Show

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ภูเขาวงพระจันทร์ – เมืองหยางซั่ว – ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียงรอบสั้น – ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  นั่งรถไฟความเร็วสูงหยางซั่ว-หนานหนิง – สนามบินหนานหนิงอู๋ซู – สนามบินดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner