มหัศจรรย์...จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ (ไม่เข้าร้าน+พัก 5 ดาว) 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240234MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Thai Vietjet

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
29,9996,00029,99929,99910,000-จองเลย
02 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
07 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
29,9996,00029,99929,99910,000-จองเลย
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
30 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
27 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
02 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
29,9996,00029,99929,99910,000-จองเลย
04 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67
29,9996,00029,99929,99910,000-จองเลย
09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
30,9996,00030,99930,99910,000-จองเลย
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
29,9996,00029,99929,99910,000-จองเลย
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
30,9996,00030,99930,99910,000-จองเลย
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
30,9996,00030,99930,99910,000-จองเลย
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
29,9996,00029,99929,99910,000-จองเลย
30 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67
29,9996,00029,99929,99910,000-จองเลย
01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
06 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
08 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
13 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
20 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
27 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67
28,9996,00028,99928,99910,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สุดคุ้ม! เที่ยว 2 เมืองโบราณแดนมังกร ตามรอยเส้นทางอวตาร ชมภูเขาหินสูงเสียดฟ้า ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

ที่เที่ยว

ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น, เมืองฟูหรงเจิ้น, เมืองโบราณเฟิ่งหวง, ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง , เขตอุทยานจางเจียเจี้ย

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1SUNSHINE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ★★★★★
2ZUI XIANG XI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ★★★★★
3SUNSHINE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ★★★★★
4ZHANGJIAJIE PULLMAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ★★★★★
5ZHANGJIAJIE PULLMAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ★★★★★
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  1

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  2

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  3

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  4

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  6

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  6

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้รับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner