มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (ไม่เข้าร้าน-นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240233MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
28 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
25,9995,00025,99925,99910,000-จองเลย
04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
25,9995,00025,99925,99910,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ท่องสวรรค์แดนมังกร ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ "ไปสุยเหอ" เยือน 3 เมืองโบราณ วัดโปตาลาน้อยแห่งแซงกรีล่า

ที่เที่ยว

เมืองต้าหลี่, เมืองโบราณต้าหลี่, เจดีย์สามองค์, เมืองเก่าจงเตี้ยน, วัดลามะซงจ้านหลิน, เมืองลี่เจียง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1DALI ZHUANG YUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ★★★★
2GRACE HOTEL หรือเทียบเท่า ★★★★
3FENG HUANG YANHG SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า ★★★★
4FENG HUANG YANHG SHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ★★★★
5PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ★★★★
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  1

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  2

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  3

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  4

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  6

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้รับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner