มหัศจรรย์...จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น ภูเขาเจ็ดดาว 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240232MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

12,999

16,999

5,000

16,999

16,999

10,000

-

จองเลย
02 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67
16,9995,00016,99916,99910,000-จองเลย
07 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
14,9995,00014,99914,99910,000-จองเลย
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
14,9995,00014,99914,99910,000-จองเลย
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
14,9995,00014,99914,99910,000-จองเลย
30 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67
14,9995,00014,99914,99910,000-จองเลย
04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
15,9995,00015,99915,99910,000-จองเลย
06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
15,9995,00015,99915,99910,000-จองเลย
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
15,9995,00015,99915,99910,000-จองเลย
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
15,9995,00015,99915,99910,000-จองเลย
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
15,9995,00015,99915,99910,000-จองเลย
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
15,9995,00015,99915,99910,000-จองเลย
25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
16,9995,00016,99916,99910,000-จองเลย
27 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67
16,9995,00016,99916,99910,000-จองเลย
02 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
16,9995,00016,99916,99910,000-จองเลย
04 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67
16,9995,00016,99916,99910,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฟูหรงเจิ้น อลังการหมู่บ้านโบราณริมน้ำตก ดื่มดำบรรยากาศเมืองโบราณเพิ่งหวงยามค่ำคืน ชมความรักของแพนด้า นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาเจ็ดดาว

ที่เที่ยว

เมืองเฟิ่งหวง, แม่น้ำถัวเจียง, หมู่บ้านโบราณริมน้ำตก, เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น, อุทยานจางเจียเจี้ย, ภูเขาเจ็ดดาว

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1MELLOW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ****
2NIANWO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ****
3XIANGRONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ****
4MELLOW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ****
5MELLOW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ****
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินจางเจี่ยเจี้ยต้าหย่ง • เมืองจางเจียเจี้ย

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองจางเจียเจี้ย • เมืองเฟิงหวง • เมืองโบราณเฟิงหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  สวนหมีแพนด้า • เมืองฟูหรงเจิ้น • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ร้านบัวหิมะ • เมืองจางเจียเจี้ย • ภูเขาเจ็ดดาว (รวมกระเช้า) • แกรนด์แคนยอนเขาเจ็ดดาว • ทะเลาสาบความรัก

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ร้านชา • ร้านหยก • เมืองหิมะ ICE AND SNOW WORLD • ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  ศูนย์สุขภาพแอนไอออน (ยางพารา) • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • เมืองโบราณวัฒนธรรมเผ่าถูเจีย • สนามบินจางเจียเจี้ยต้าหย่ง • สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโครับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner