มหัศจรรย์...จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240231MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

Thai Vietjet

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
18,9995,00018,99918,99910,00013,999จองเลย
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
18,9995,00018,99918,99910,00013,999จองเลย
28 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67
18,9995,00018,99918,99910,00013,999จองเลย
02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67
17,9995,00017,99917,99910,00012,999จองเลย
09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
18,9995,00018,99918,99910,00013,999จองเลย
11 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67
18,9995,00018,99918,99910,00013,999จองเลย
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
17,9995,00017,99917,99910,00012,999จองเลย
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
17,9995,00017,99917,99910,00012,999จองเลย
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
17,9995,00017,99917,99910,00012,999จองเลย
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
17,9995,00017,99917,99910,00012,999จองเลย
28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
17,9995,00017,99917,99910,00012,999จองเลย
30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67
17,9995,00017,99917,99910,00012,999จองเลย
01 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 67
17,9995,00017,99917,99910,00012,999จองเลย
04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
17,9995,00017,99917,99910,00012,999จองเลย
06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
17,9995,00017,99917,99910,00012,999จองเลย
08 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67
17,9995,00017,99917,99910,00012,999จองเลย
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
17,9995,00017,99917,99910,00012,999จองเลย
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
17,9995,00017,99917,99910,00012,999จองเลย
15 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
17,9995,00017,99917,99910,00012,999จองเลย
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
17,9995,00017,99917,99910,00012,999จองเลย
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
17,9995,00017,99917,99910,00012,999จองเลย
22 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67
17,9995,00017,99917,99910,00012,999จองเลย
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
17,9995,00017,99917,99910,00012,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขึ้นกระเช้าสู่ความอลังการภูผาประตูสวรรค์ หมู่บ้านจีนโบราณริมน้ำตก "ฟูหรงเจิ้น" ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

ที่เที่ยว

เมืองฉางซา, เมืองโบราณเฟิ่งหวง , ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง , เมืองฟูหรงเจิ้น , ล่องเรือแม่น้ำฟูหรง , พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย, ภูเขาเทียนเหมินซาน , ทางเดินกระจกริมผา, ถ้ำประตูสวรรค์ , ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น , เมืองจางเจียเจี้ย , ถนนคนเดินหวงชิงลู่

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Vienna Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
2GUOBIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
3WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
4WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
5-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ชรับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner