ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ !! V.3 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240219MT

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

9 Air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
03 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67
9,8884,000--4,500-จองเลย
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
9,8884,000--4,500-จองเลย
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
10,8884,000--4,500-จองเลย
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
9,8884,000--4,500-จองเลย
31 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67
9,8884,000--4,500-จองเลย
07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
9,8884,000--4,500-จองเลย
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
9,8884,000--4,500-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน ที่สูงที่สุดของโลก ชมความงดงามของ เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง ช้อปปิ้ง ตลาดกลางคืนอี้เหิง , ถนนโบราณฉีโหลว, เมืองใหม่กวนหลานหู พัก โรงแรมระดับ 4 ดาวท้องถิ่น ทุกคืน

ที่เที่ยว

วัดหยงฉิ่ง, เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง, ตลาดกลางคืนไหเขิ่น, อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน, เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน, วนอุทยานสุดขอบฟ้า, อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง, อุทยานต้าตงไห่, ตลาดกลางคืนอี้เหิง, ถนนโบราณฉีโหลว

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Hainan Time Inn Hotel , Hainan Hongyun Hotel ระดับ 4 ดาวท้องถิ่น หรือเทียบเท่า
3Sanya Yabulun Hotels, Gentl Grown Sanya Seashore ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4Sanya Yabulun Hotels, Gentl Grown Sanya Seashore ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่ว เหม่ยหลาน - เมืองไหโข่ว - วัดหยงฉิ่ง - เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง - ตลาดกลางคืนไหเขิ่น

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองไหโข่ว - เมืองซานย่า - ร้านน้ำมันตับปลา - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน - ร้านจิวเวอรี่ - วนอุทยานสุดขอบฟ้า - OPTION TOUR โชว์ซานย่าโรแมนซ์

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองซานย่า - ร้านยางพารา - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - อุทยานต้าตงไห่ - ตลาดกลางคืนอี้เหิง OPTION TOUR ล่องเรือยอร์ช - OPTION TOUR สัมผัสกับประสบการณ์นั่งเฮลิคอปเตอร์

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองซานย่า - ศูนย์ยาจีนแผนโบราณ - เมืองไหโข่ว - ถนนโบราณฉีโหลว - เมืองใหม่กวนหลานหู ท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่ว เหม่ยหลาน (เมืองไหโข่ว) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)