ซุปตาร์...ปักกิ่งจริงๆนะ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240167MT

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

Air China

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้28 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

21,888

23,888

6,000

26,888

26,888

-

15,888

จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมอารยธรรมสุดยิ่งใหญ่ พระราชวังต้องห้ามกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน สัมผัส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกำแพงเมืองจีน

ที่เที่ยว

พระราชวังต้องห้ามกู้กง, จัตุรัสเทียนอันเหมิน, กำแพงเมืองจีน, พระราชวังฤดูร้อน อวี้เหอหยวน, หอสักการะฟ้าเทียนถาน, ถนนโบราณเฉียนเหมิน , วัดลามะ, ถนนหวังฝูจิ่ง, เมืองโบราณใต้ดิน, เดอะเพลส, พระราชวังฤดูร้อน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2BEIJING SUISSE PLACE HOTEL RESIDENCE ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า
3BEIJING SUISSE PLACE HOTEL RESIDENCE ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า
4BEIJING SUISSE PLACE HOTEL RESIDENCE ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  หอสักการะฟ้าเทียนถาน – ร้านยางพาราหรือร้านไข่มุก – วัดลามะ – ถนนหวังฝูจิ่ง - เมืองโบราณใต้ดิน

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) – ร้านบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก - เดอะเพลส

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก - OUTLET BEIJING – ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 23kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)