ซุปตาร์...ไท่กว๋อเหรินอินคุนหมิง 5 วัน 4 คืน, (ไม่ลงร้าน)

รหัสทัวร์

MT7-240165MT

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

China Eastern Airlines

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
27 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67
23,8885,000--5,00018,888จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ "Impression of Lijiang"

ที่เที่ยว

ภูเขาหิมะมังกรหยก, เมืองโบราณแชงกรีล่า, เมืองโบราณลี่เจี่ยง, เมืองโบราณต้าหลี่, วัดเจ้าแม่กวนอิม , วัดลามะซงจ้านหลิน , สระมังกรดำ , อุทยานน้ำหยก , ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ, สวนน้ำตกคุนหมิง, ตำหนักทอง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1DALI ZHUANG YUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2SHU JIN MU YUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4WEN DING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน – เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) – อุทยานน้ำหยก - เมืองฉู่ฉง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ตำหนักทอง – วัดหยวนทง – ท่าอากาศยานนานาชาติ คุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)