ซุปตาร์...คุนหมิงแชงกรีล่ามังกรทอง 6 วัน 5 คืน, ทัวร์ไม่ลงร้าน

รหัสทัวร์

MT7-240164MT

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
27 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67
26,8885,000--5,00021,888จองเลย
22 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
26,8885,000--5,00021,888จองเลย
29 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67
26,8885,000--5,00021,888จองเลย
05 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
26,8885,000--5,00021,888จองเลย
12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
26,8885,000--5,00021,888จองเลย
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
27,8885,000--5,00022,888จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า นั่งรถไฟความเร็วสูง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ "Impression of Lijiang"

ที่เที่ยว

เมืองโบราณแชงกรีล่า, เมืองโบราณลี่เจี่ยง, เมืองโบราณต้าหลี่, ภูเขาหิมะมังกรหยก , อุทยานน้ำหยก, วัดเจ้าแม่กวนอิม , วัดลามะซงจ้านหลิน , สระมังกรดำ , ภูเขาหิมะมังกรหยก , ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ , หมู่บ้านสี่โจว, ช่องแคบเสือกระโจน, นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก, สวนน้ำตกคุนหมิง, ตำหนักทอง, ถนนคนเดินจินปี้ลู่, ซุ้มประตูม้าทอง ซุ้มประตูไก่หยก

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1DALI ZHUANG YUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2SHU JIN MU YUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5LONGWAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน – เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า – หมู่บ้านสี่โจว – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) – อุทยานน้ำหยก

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียง สู่ เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ตำหนักทอง – ถนนคนเดินจินปี้ลู่ - ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)