ซุปตาร์...คุนหมิงที่จริงใจ 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240163MT

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Lucky air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
03 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
23,8885,000---17,888จองเลย
14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
23,8885,000---17,888จองเลย
21 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67
23,8885,000---17,888จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แซงกรีล่า นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ "Impression of Lijiang"

ที่เที่ยว

แชงกรีล่า, เมืองโบราณจงเตี้ยน, เมืองโบราณลี่เจี่ยง, เมืองโบราณต้าหลี่, ภูเขาหิมะมังกรหยก , สวนน้ำตกคุนหมิง, วัดเจ้าแม่กวนอิม, สระมังกรดำ, วัดหยวนทง, ตำหนักทอง, ช่องแคบเสือกระโจน, วัดลามะซงจ้านหลิน, นั่งกระเช้า, ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ, ซุ้มประตูม้าทอง ซุ้มประตูไก่หยก, เมืองโบราณกวนตู้

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1WAN JIN AN ระดับ 4 ดาวมาตรฐานของจีน หรือเทียบเท่า
2TONG XIN TANG HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานของจีน หรือเทียบเท่า
3SHU JIN MU YUN HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานของจีน หรือเทียบเท่า
4JIXIANGYUAN HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานของจีน หรือเทียบเท่า
5LONGWAY HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานของจีน หรือเทียบเท่า
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ตำหนักทอง – สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  อุทยานหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) - ความประทับใจแห่งลี่เจียง - นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียง สู่เมืองคุนหมิง - เมืองคุนหมิง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  วัดหยวนทง - ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก – เมืองโบราณกวนตู้ – ท่าอากาศยานนานา ชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)