ซุปตาร์...ไปไหหลำเลยดิ๊ 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240162MT

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

9Air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
15,8884,500--4,500-จองเลย
18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
14,8884,500--4,500-จองเลย
23 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
15,8884,500--4,500-จองเลย
25 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
14,8884,500--4,500-จองเลย
30 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67
15,8884,500--4,500-จองเลย
01 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67
14,8884,500--4,500-จองเลย
06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
15,8884,500--4,500-จองเลย
08 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
14,8884,500--4,500-จองเลย
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
15,8884,500--4,500-จองเลย
15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
14,8884,500--4,500-จองเลย
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
15,8884,500--4,500-จองเลย
22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
14,8884,500--4,500-จองเลย
27 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67
15,8884,500--4,500-จองเลย
29 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67
14,8884,500--4,500-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะเจ้าแม่กวนอิมหนานซาน ที่สูงที่สุดของโลก ชมความงามหมู่เกาะเทียม เกาะดอกไม้ ชมจุดชมวิวของเมืองซานย่า อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง เช็คอิน หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า เผ่าหลี- แม้ว ช้อปปิ้ง ตลาดกลางคืนอี้เหิง , ถนนโบราณฉีโหลว, เมืองใหม่กวนหลานหู

ที่เที่ยว

เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน, อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง, หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า เผ่าหลี- แม้ว, ตลาดกลางคืนอี้เหิง, ถนนโบราณฉีโหลว, เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง, วัดหยงฉิ่ง , อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน, วนอุทยานสุดขอบฟ้า, สวนกุหลาบ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2HAIKOU JINGTING SEA VIEW HOTEL ระดับ 5 ดาวท้องถิ่น หรือเทียบเท่า
3SANYA YABULUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4SANYA YABULUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5SANYA YABULUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เช้า

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่ว เหม่ยหลาน (เมืองไหโข่ว) – ถนนโบราณฉีโหลว – วัดหยงฉิ่ง – เมืองฉงไห่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เกาะดอกไม้ – เมืองซานย่า – อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง – ตลาดกลางคืนอี้เหิง

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน – เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน – ร้านน้ำมันตับปลา วนอุทยานสุดขอบฟ้า – ร้านจิวเวอรี่ – OPTION TOUR ล่องเรือยอร์ชสุดหรู – OPTION TOUR สัมผัสกับประสบการณ์นั่งเฮลิคอปเตอร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ร้านยางพารา – สวนกุหลาบ (เหมยกุยกู่) – หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า เผ่าหลี- แม้ว OPTION TOUR โชว์ซานย่าโรแมนซ์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  ศูนย์ยาจีนแผนโบราณ – เมืองไหโข่ว – เมืองใหม่กวนหลานหู – ท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่ว – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)