ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ !! V.2 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240161MT

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

9Air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
11,8884,000--4,500-จองเลย
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
11,8884,000--4,500-จองเลย
28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
11,8884,000--4,500-จองเลย
04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
11,8884,000--4,500-จองเลย
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
11,8884,000--4,500-จองเลย
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
11,8884,000--4,500-จองเลย
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
10,8884,000--4,500-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน ที่สูงที่สุดของโลก ชมความงดงามของ เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนอี้เหิง, ถนนโบราณฉีโหลว, เมืองกวนหลานหู

ที่เที่ยว

เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน , เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง, ตลาดกลางคืนอี้เหิง, ถนนโบราณฉีโหลว, เมืองใหม่กวนหลานหู, วัดหยงฉิ่ง , อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง, อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน , สวนกุหลาบ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2โรงแรม HAIKOU JINGTING SEA VIEW HOTEL ระดับ 5 ดาวท้องถิ่น หรือเทียบเท่า
3โรงแรม SANYA YABULUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4โรงแรม SANYA YABULUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่ว เหม่ยหลาน (เมืองไหโข่ว) - เมืองไหโข่ว - วัดหยงฉิ่ง - เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองไหโข่ว – เมืองซานย่า - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถกอล์ฟ) เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน - ศูนย์ยาจีนแผนโบราณ - ร้านยางพารา - ตลาดกลางคืนอี้เหิง OPTION TOUR โชว์ซานย่าโรแมนซ์

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองซานย่า - วนอุทยานสุดขอบฟ้า - ร้านจิวเวลรี่ - ร้านน้ำมันตับปลา - สวนกุหลาบ - ร้านผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบ - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถกอล์ฟ) - OPTION TOUR ล่องเรือยอร์ชสุดหรู - OPTION TOUR สัมผัสกับประสบการณ์นั่งเฮลิคอปเตอร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองซานย่า - เมืองไหโข่ว - ถนนโบราณฉีโหลว - เมืองใหม่กวนหลานหู - ท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่ว เหม่ยหลาน (เมืองไหโข่ว) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)