ซุปตาร์...ฉงชิ่ง อู่หลง เต้าอั้น 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240156MT

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Sichuan Airlines

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้29 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

14,888

17,888

5,000

-

-

-

12,888

จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมอุทยานหลุมบ่อฟ้า อุทยานเข้านางฟ้า รถไฟทะลุตึกและตลาดหงหยาต้ง

ที่เที่ยว

อู่หลงฟลายอิ้งคิดส์, อุทยานหลุมฟ้า, รถไฟฟ้าทะลุตึก , หงหยาต้ง, วัดจิ่นชิน, ภูเขาไป่มา , อุทยานเขานางฟ้า, OUTLET CHONGQING

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1CHANG JIANG HOTEL ระดับ 4 ดาว มาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า
2MOUNTAIN VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาว มาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า
3CHANG JIANG HOTEL ระดับ 4 ดาว มาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย ประเทศจีน

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองอู่หลง – ภูเขาไป่มา – อู่หลงฟลายอิ้งคิดส์หรือจูบลอยฟ้า - วัดจิ่นชิน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า – อุทยานเขานางฟ้า - เมืองฉงชิ่ง – รถไฟฟ้าทะลุตึก - หงหยาต้ง

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  OUTLET CHONGQING – ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเปย์ ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)