มหัศจรรย์...เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240128MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Sichuan Airlines

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
30,9996,00030,99930,9996,00025,999จองเลย
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
30,9996,00030,99930,9996,00025,999จองเลย
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
33,9997,00033,99933,9996,00028,999จองเลย
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
33,9997,00033,99933,9996,00028,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามธาราสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง บ่อน้ำมังกรศักดิ์สิทธิ์ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ความลับของเมืองเฉินตู เช็คอินแพนด้ายักษ์ ขอพรวัดเหวินซู เดินเล่นถนนจินหลี่

ที่เที่ยว

จิ่วจ้ายโกว, อุทยานหวงหลง, บ่อน้ำมังกรศักดิ์สิทธิ์, เช็คอินแพนด้ายักษ์, วัดเหวินซู, เดินเล่นถนนจินหลี่, เมืองโบราณซงพาน, ทะเลสาบเต๋อซี, เมืองตูเจียงเยี่ยน, จัตุรัสหย่างเทียนวู, ถนนคนเดินซุนซีลู่, ถนนไท่กู๋หลี, วัดต้าฉือ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
2SHAN QUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
3SHAN QUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
4LI WAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
5YI JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

  เช้า

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เฉินตู • สถานีรถไฟความเร็วสูง • อุทยานหวงหลง • จิ่วจ้ายโกว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกว (โดยรถของอุทยาน)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองโบราณซงพาน • ผ่านชม ทะเลสาบเต๋อซี • เมืองตูเจียงเยี่ยน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  จัตุรัสหย่างเทียนวู • รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์ • เมืองเฉินตู • ถนนคนเดินซุนซีลู่ • ถนนไท่กู๋หลี • วัดต้าฉือ • โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  วัดเหวินซู • ถนนโบราณจินลี่ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ชรับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุแลค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง