มหัศจรรย์...เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240127MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Sichuan Airlines

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
28,9996,00028,99928,9996,00023,999จองเลย
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
31,9996,00031,99931,9996,00026,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนดินแดนเทพนิยาย จิ่วจ้ายโกว สวรรค์ในแดนดิน อุทยานธารน้ำมังกร หวงหลง เดินเล่นถนนโบราณซุนซีลู่ เช็คอินแพนด้ายักษ์เซลฟี่

ที่เที่ยว

จิ่วจ้ายโกว, อุทยานธารน้ำมังกร, เช็คอินแพนด้ายักษ์เซลฟี่, วัดเหวินซู, จัตุรัสหย่างเทียนวู , วัดต้าฉือ, ทะเลสาบเต๋อซี, เมืองโบราณซงพาน, อุทยานแห่งชาติหวงหลง, เมืองตูเจียงเยี่ยน, ถนนคนเดินซุนซีลู่, ถนนไท๋กู๋หลี่, ถนนโบราณจินลี่

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
2SHAN QUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
3SHAN QUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
4LIWAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
5YI JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองตูเจียงเยี่ยน • ร้านหนังสือจงซูเก๋อ • ผ่านชม ทะเลสาบเต๋อซี • เมืองโบราณซงพาน • จิ่วจ้ายโกว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกว (โดยรถของอุทยาน)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ร้านหยก • อุทยานแห่งชาติหวงหลง • เมืองตูเจียงเยี่ยน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ร้านชา • จัตุรัสหย่างเทียนวู • รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์ • เมืองเฉินตู • ร้านยางพารา • ถนนคนเดินซุนซีลู่ • ถนนไท่กู๋หลี • วัดต้าฉือ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  ร้านบัวหิมะ • วัดเหวินซู • ถนนโบราณจินลี่ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ชรับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง