มหัศจรรย์...ทิเบต เฉิงตู ลาซา เจียนเซ่ ชิกัตเซ่ (ไม่ลงร้าน-บินภายใน 2 ขา) 7 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240098MB

จำนวนวัน/คืน

7 วัน 6 คืน

สายการบิน

Lucky air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
02 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
53,99910,00053,99953,999--จองเลย
09 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
53,99910,00053,99953,999--จองเลย
16 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
53,99910,00053,99953,999--จองเลย
14 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
52,99910,00052,99952,999--จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งหลังคาโลก "พระราชวังโปตาลา" มรดกโลกเลื่องชื่อ ทะเลสาบยัมดรก อัญมณีสีครามแห่งทิเบต

ที่เที่ยว

พระราชวังโปตาลา, ทะเลสาบยัมดรก, วัดเซรา , เขาเหย้าหวังซาน , ธารน้ำแข็งคาโนลา , วัดจาสือหลุนปู้ , หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1JOYHUB CHEER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2TANGKA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3TANGKA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4TANGKA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5SCBBRY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6SERENGETI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • เมืองเฉิงตู • สนามบินลาซ่าก้งก๋า (เที่ยวบินภายใน) • เมืองลาซา

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เขาเหย้าหวังซาน • พระราชวังโปตาลา • วัดเซรา • วัดโจคัง • ตลาดบาเคอร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองเจียนเซ่ • ทะเลสาบยัมดรก • เมืองซิกัตเซ่ • ธารน้ำแข็งคาโนลา • อารามเพลกอร์โชเด

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  วัดจาสือหลุนปู้ • เมืองลาซา • พระราชวังโนร์บูลิงกา (พระราชวังฤดูร้อน)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สนามบินลาซาก่งก๋า (เที่ยวบินภายใน) • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • เมืองเฉิงตู • ถนนโบราณจินหลี่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  ถนนไท่กู๋หลี่ • วัดต้าฉือ • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 2 ขา (เฉิงตู-ลาซา / ลาซา-เฉิงตู)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ดรับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด ขอสงวนสิทธิ์ฯ เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ค่าวีซ่าเข้าทิเบต (เนื่องจากทิเบตเป็นเขตปกครองพิเศษ จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขการยกเลิกวีซ่า)

ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ วงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง