มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240096MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Lucky air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
26 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
28 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
02 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67
23,9995,00023,99923,99910,00018,999จองเลย
04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
09 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67
23,9995,00023,99923,99910,00018,999จองเลย
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
16 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
23,9995,00023,99923,99910,00018,999จองเลย
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
07 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
26,9995,00026,99926,99910,00021,999จองเลย
09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
26,9995,00026,99926,99910,00021,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก เยือนแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของเมืองลี่เจียง "แชงกรีล่า" เมืองสุดขอบฟ้าแห่งหลังคาโลก

ที่เที่ยว

ภูเขาหิมะมังกรหยก, แชงกรีล่า, สวนน้ำตกคุนหมิง , ชมเจดีย์สามองค์, วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย, วัดลามะซงจ้านหลิน , สระมังกรดำ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1FLYING WAN JING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 REGENT DALI ZHUANG YUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3GRACE SHU JIN MU YUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4FENG HUANG YANG SHENG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5PIN HUA YUE JIA LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองคุนหมิง

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน • ตำหนักทอง • สวนน้ำตกคุนหมิง • เมืองต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  วัดลามะซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • อุทยานน้ำหยก • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง  (เช้า/กลาง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก • สนามบินคุนหมิง • สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ดรับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง