มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240095MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
25,9995,00025,99925,99910,00018,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ท่องสวรรค์แดนมังกร ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ "ไป่สุยเหอ" เยือน 3 เมืองโบราณ วัดโปตาลาน้อยแห่งแซงกรีล่า

ที่เที่ยว

เจดีย์สามองค์ , วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย , แชงกรีล่า , วัดลามะซงจ้านหลิน, ช่องแคบเสือกระโจน , สระมังกรดำ , อุทยานมังกรหยก

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1DALI ZHUANG YUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2GRACE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3FENG HUANG YANHG SHENG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4FENG HUANG YANHG SHENG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 PIN HUA YUE JIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองต้าหลี่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองโบราณต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • แชงกรีล่า • เมืองเก่าจงเตี้ยน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  วัดลามะซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • อุทยานน้ำหยก • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • เมืองโบราณซูเหอ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองลี่เจียง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง • ตำหนักทอง • ร้านบัวหิมะ • สวนน้ำตกคุนหมิง • ร้านหยก • ประตูม้าทองไก่หยก

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • สนามบินดอนเมือง • กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ดรับ-ส่ง ตามรายการระบ

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง