มหัศจรรย์...กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาหลูยี่ เขางวงช้าง 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240088MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Thai Vietjet

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
29 มิ.ย. 67 - 04 ก.ค. 67
21,9995,00021,99921,99910,000-จองเลย
13 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67
21,9995,00021,99921,99910,000-จองเลย
20 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67
22,9995,00022,99922,99910,000-จองเลย
27 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67
22,9995,00022,99922,99910,000-จองเลย
03 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67
21,9995,00021,99921,99910,000-จองเลย
17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67
21,9995,00021,99921,99910,000-จองเลย
14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
21,9995,00021,99921,99910,000-จองเลย
28 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67
21,9995,00021,99921,99910,000-จองเลย
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
22,9995,00022,99922,99910,000-จองเลย
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
21,9995,00021,99921,99910,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขุนเขา-สายน้ำ "สวรรค์แห่งพื้นพิภพ" สัมผัสประสบการณ์นั่งบอลลูนลมร้อนในเมืองหยางซั่ว ขึ้นกระเช้าชมวิวเขาหลูยี่ฟง ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียงครึ่งสาย

ที่เที่ยว

ถ้ำขลุ่ยอ้อ, เขางวงช้าง, เจดีย์เงินเจดีย์ทอง, ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง, นั่งบอลลูน, เขาหลูยี่ฟง , เมืองหยางซั่ว, ถนนซีเจีย, นั่งกระเช้ายอดเขาหลูยี่, ระเบียงกระจก, สวนเจ็ดดาว, เขาอูฐ, วัดซีเซีย, เจดีย์โบราณเสียวเหยา, ถนนคนเดินตงซีเซียง, พิพิทธภัณฑ์ดอกไม้กุ้ยฮวา

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1GUILIN EMME HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2GUILIN EMME HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3YANGSHUO ELITE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4YANGSHUO ELITE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5GUILIN EMME HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ดรับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง