มหัศจรรย์...จางเจียเจี้ย 2 เมืองโบราณ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240087MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

Thai Vietjet

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
28 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
30 มิ.ย. 67 - 04 ก.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
03 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
05 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
07 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
26,9995,00026,99926,99910,00021,999จองเลย
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
26,9995,00026,99926,99910,00021,999จองเลย
21 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67
26,9995,00026,99926,99910,00021,999จองเลย
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
26,9995,00026,99926,99910,00021,999จองเลย
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
26,9995,00026,99926,99910,00021,999จองเลย
28 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67
26,9995,00026,99926,99910,00021,999จองเลย
31 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
04 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
25,9995,00025,99925,99910,00020,999จองเลย
11 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67
25,9995,00025,99925,99910,00020,999จองเลย
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
18 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67
24,9995,00024,99924,99910,00019,999จองเลย
01 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 67
25,9995,00025,99925,99910,00020,999จองเลย
04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
25,9995,00025,99925,99910,00020,999จองเลย
06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
25,9995,00025,99925,99910,00020,999จองเลย
08 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67
25,9995,00025,99925,99910,00020,999จองเลย
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
25,9995,00025,99925,99910,00020,999จองเลย
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
25,9995,00025,99925,99910,00020,999จองเลย
15 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
25,9995,00025,99925,99910,00020,999จองเลย
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
25,9995,00025,99925,99910,00020,999จองเลย
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
25,9995,00025,99925,99910,00020,999จองเลย
22 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67
25,9995,00025,99925,99910,00020,999จองเลย
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
25,9995,00025,99925,99910,00020,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสเสน่ห์ 2 เมืองโบราณ ชม 2 อุทยาน นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลก ชมประตูสวรรค์ เที่ยวหุบเขาอวตาร ภูเขาฮัลเล่ห์ลูย่า

ที่เที่ยว

ภูเขาฮัลเล่ห์ลูย่า, เมืองฉางซา , เมืองโบราณเฟิ่งหวง , เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น , อุทยานจางเจียเจี้ย

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Vienna Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2GUOBIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3WULINGYUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4WULINGYUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองฉางซา • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิ่งหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองโบราณเฟิ่งหวง • เมืองฟูหรงเจิ้น • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น • ภูเขาเทียนเหมินซาน • ทางเดินกระจกริมผา • ถ้ำประตูสวรรค์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองจางเจียเจี้ย • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองจางเจียเจี้ย • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • ฉางซา • ร้านขนม BUSY FOR YOU • ถนนคนเดินหวงชิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ดรับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง