มหัศจรรย์...กุ้ยหลิน อันชุ่น ไขหลี่ หยางซั่ว เที่ยว 2 มณฑล 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240086MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
13 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00017,999จองเลย
27 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67
25,9995,00025,99925,99910,00018,999จองเลย
03 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00017,999จองเลย
17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00017,999จองเลย
14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
24,9995,00024,99924,99910,00017,999จองเลย
28 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,00017,999จองเลย
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
26,9995,00026,99926,99910,00019,999จองเลย
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
25,9995,00025,99925,99910,00018,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว 2 มณฑล กวางสี & กุ้ยโจว นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาหลู่ยี่ ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียงครึ่งสาย ชมความงาม "น้ำตกหวงกั่วซู่" เสน่ห์ธรรมชาติแห่งกุ้ยโจว

ที่เที่ยว

เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง , น้ำตกหวงกว่อซู่ , เมืองโบราณชิงหยวน , เมืองกุ้ยหลิน , ถ้ำขลุ่ยอ้อ, ถนนคนเดินตงซีเซี่ยง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1GUILIN EMME HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2KAILI SHIMAO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3VIENNNA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4GUILIN EMME HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5YANGHSUO EMPRESSION HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง • เมืองกุ้ยหลิน • เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองกุ้ยหลิน • สถานีรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง • เมืองอันชุน • หมู่บ้านแม้วพันครอบครัวแห่งซีเจียง • จุดชมวิวพันหลังคา • เมืองไขหลี่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  น้ำตกหวงกว่อซู่ • เมืองอันชุน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองกุ้ยหยาง • เมืองโบราณชีหยวน • สถานีรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหลิน • ถ้ำขลุ่ยอ้อ • ถนนคนเดินตงซีเซียง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ร้านบัวหิมะ • เขางวงช้าง • เมืองหยางซั่ว • ล่วงเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครี่งสาย) • ถนนซีเจีย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาหลูยี่ • จุดชมวิวภูเขาหลูยี่ฟง • เมืองกุ้ยหลิน • สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ดรับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง