มหัศจรรย์...ซีอาน หยุนเฉิง ลั่วหยาง หยุนไถซาน (ไม่ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240085MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Shenzhen Airlines

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
30 มิ.ย. 67 - 05 ก.ค. 67
29,9995,00029,99929,9996,00024,999จองเลย
14 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
29,9995,00029,99929,9996,00024,999จองเลย
21 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67
30,9995,00030,99930,9996,00025,999จองเลย
28 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67
30,9995,00030,99930,9996,00025,999จองเลย
04 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67
29,9995,00029,99929,9996,00024,999จองเลย
11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
30,9995,00030,99930,9996,00025,999จองเลย
18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
29,9995,00029,99929,9996,00024,999จองเลย
25 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
29,9995,00029,99929,9996,00024,999จองเลย
01 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67
29,9995,00029,99929,9996,00024,999จองเลย
08 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
29,9995,00029,99929,9996,00024,999จองเลย
15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
29,9995,00029,99929,9996,00024,999จองเลย
22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
29,9995,00029,99929,9996,00024,999จองเลย
29 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67
29,9995,00029,99929,9996,00024,999จองเลย
06 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
29,9995,00029,99929,9996,00024,999จองเลย
13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
30,9995,00030,99930,9996,00025,999จองเลย
27 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67
29,9995,00029,99929,9996,00024,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวนครโบราณซีอาน อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน ย้อนรอยอดีตกองทัพสุดยิ่งใหญ่ "สุสานทหารดินเผาจิ๋นซี" แวะถ้ำผาหลงเหมินงานแกะสลักริมผา ชมโชว์กังฟูวัดเส้าหลิน

ที่เที่ยว

นครโบราณซีอาน, อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน, สุสานทหารดินเผาจิ๋นซี, ถ้ำผาหลงเหมินงานแกะสลักริมผา, โชว์กังฟูวัดเส้าหลิน, ป่าเจดีย์, ศาลเจ้ากวนอู, เมืองโบราณลั่วยี้, เจดีย์ห่านป่าใหญ่, ถนนคนเดินวัฒนธรรมราชวงศ์ถัง, กำแพงเมืองโบราณแห่งซีอาน, วัดลามะกว่างเหริน, จัตุรัสหอระฆัง, ถนนอิสลาม, บ้านเกิดเจ้าพ่อกวนอู

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1A TOUR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2CHANWU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3XIN YUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4TIAN TIME HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5A TOUR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินหยุนเฉิงจางเซียว • เมืองหยุนเฉิง

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองเจิ้งโจว • อุทยานหยุนไถซาน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองลั่วหยาง • วัดเส้าหลิน • ป่าเจดีย์ • โชว์กังฟู • ถ้ำผาหลงเหมิน • ศาลเจ้ากวนอู • เมืองดบราณลั่วยี้

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  สุสานทหารดินเผา • เจดีย์ห่านป่าใหญ่ • ถนนคนเดินวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถัง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  กำแพงเมืองโบราณแห่งซีอาน • วัดลามะกว่างเหริน • จัตุรัสหอระฆัง • ถนนอิสลาม

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  บ้านเกิดเจ้าพ่อกวนอู • สนามบินหยุนเฉิงจางเซียว • สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ดรับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง