มหัศจรรย์...กุ้ยหลิน หลงเซิ่น เฟิ่งหวง ฟูหรง จี๋โส่ว หยางซั่ว (เที่ยว 2 มณฑล-ไม่ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240084MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Thai Vietjet

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
13 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,000-จองเลย
20 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67
25,9995,00025,99925,99910,000-จองเลย
27 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67
25,9995,00025,99925,99910,000-จองเลย
03 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,000-จองเลย
10 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67
25,9995,00025,99925,99910,000-จองเลย
17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67
24,9995,00024,99924,99910,000-จองเลย
14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
24,9995,00024,99924,99910,000-จองเลย
28 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67
25,9995,00025,99925,99910,000-จองเลย
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
26,9995,00026,99926,99910,000-จองเลย
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
26,9995,00026,99926,99910,000-จองเลย
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
25,9995,00025,99925,99910,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว 2 มณฑล กวางสี & หูหนาน กุ้ยหลิน..ดินแดนแห่งสายน้ำและขุนเขา สัมผัสเสน่ห์เมืองโบราณ "เฟิ่งหวง..ฟูหรงเจี้น"

ที่เที่ยว

กุ้ยหลิน, เจดีย์เงินเจดีย์ทอง, นาขั้นบันไดหลงจี้, เมืองเฟิ่งหวง, ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง, เขตอุทยานอ่ายจ้าย, สะพานอ่ายจ้าย, ระเบียงกระจก, ฟูหรงเจิ้น, ถ้ำขลุ่ยอ้อ, เจดีย์เสี่ยวเหยา, ถนนคนเดินตงซีเซียง, เมืองหยางซั่ว, เขาหลูยี่, ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง, เขางวงช้าง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1GUILIN VIENNA INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2FENGHUANG PHOENIX INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3JI SHOU SUNSHINE INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4GUILIN WATERFALL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
5YANGHSUO ELITE GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ดรับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง