เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานภูผาหิมะการ์เซีย

รหัสทัวร์

MT7-240012MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67
24,9905,000--6,00016,990จองเลย
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
24,9905,000--6,00016,990จองเลย
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
23,9905,000--6,00016,990จองเลย
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
23,9905,000--6,00016,990จองเลย
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
23,9905,000--6,00016,990จองเลย
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68
29,9906,000--6,00019,990จองเลย
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68
29,9906,000--6,00019,990จองเลย
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68
29,9906,000--6,00019,990จองเลย
30 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68
29,9906,000--6,00019,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสลมหนาวอุทยาน 3 ฤดู "จิ่วจ้ายโกว" นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิต อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย

ที่เที่ยว

จิ่วจ้ายโกว, อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เชีย, ทะเลสาบนกยูง, ทะเลสาบแรด, อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน, แพนด้ายักษ์, น้ำตกธารไข่มุก , สะพานโบราณ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1TIANFU INT’L HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2CELEBRITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3XUEYU FANGFANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4XIQIANG HOMELAND HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5-
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เฉิงตู – เมืองจิ่วจ้ายโกว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองเฮยสุ่ย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน – เมืองเม่าเสี้ยน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองเฉิงตู – แพนด้ายักษ์ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – สะพานโบราณ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินดอนเมือง

  เช้า

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด การเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)