เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้

รหัสทัวร์

MT7-240010MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
23,9906,00026,99026,99010,000-จองเลย
26 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
23,9906,00026,99026,99010,000-จองเลย
08 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
23,9906,00026,99026,99010,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เช็คอินชมความงามอุทยานสวรรค์ 3 ฤดู "จิ่วจ้ายโกว" เยือนอุทยานแห่งชาติ "หวงหลง" ชมเมืองโบราณลั่วไต้

ที่เที่ยว

จิ่วจ้ายโกว, หวงหลง, เมืองโบราณลั่วไต้, จัตุรัสหย่างเทียนวู่, ทะเลสาบแรด, น้ำตกธารไข่มุก, ทะเลสาบแพนด้า

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2JIN YUAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3JIN YUAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4ZHONG YAN INTER HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5JOYFUL HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตู เทียนฟู่

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองจิ่วจ้ายโกว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองซงพาน – เมืองตูเจียงเอี้ยน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – เมืองโบราณลั่วไต้

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  วัดเหวินซู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ – ถนนไทกู่หลี่ – วัดต้าฉือ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด การเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)