ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์

ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์

รหัสทัวร์

MT7-240155MC

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

Bhutan Airlines

ประเทศ

ภูฏาน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
05 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67
69,8999,50068,899---จองเลย
13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
69,8999,50068,899---จองเลย
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
69,8999,50068,899---จองเลย
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
69,8999,50068,899---จองเลย
01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67
69,8999,50068,899---จองเลย
08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
69,8999,50068,899---จองเลย
09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
69,8999,50068,899---จองเลย
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
69,8999,50068,899---จองเลย
30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67
69,8999,50068,899---จองเลย
06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
69,8999,50068,899---จองเลย
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
69,8999,50068,899---จองเลย
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
69,8999,50068,899---จองเลย
04 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67
69,8999,50068,899---จองเลย
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
69,8999,50068,899---จองเลย
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
69,8999,50068,899---จองเลย
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
69,8999,50068,899---จองเลย
26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
69,8999,50068,899---จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิชิตยอดเขา วัดทักซัง วิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ เที่ยวครบ พาโร ทิมพู พูนาคา 5วัน 4คืน

ที่เที่ยว

วัดทักซัง, วัดชิมิลาคัง , สวนสัตว์แห่งชาติ , ห้องสมุดแห่งชาติ, พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร, พาโรซอง, National Museum, ตาชิโชซอง, National Memorial Chorten, สักการะองค์พระใหญ่ พระ ศรีสัจจธรรม

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Amodhara Hotel เมืองทิมพู ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2Lobesa Hotel เมืองพูนาคา ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3Metta Resortเมืองพาโร ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4Metta Resortเมืองพาโร ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สุวรรณภูมิ – พาโร-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ – พาโร

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  พาโร-กรุงเทพ

  เช้า

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 30 กก. โหลดใต้ท้องเครื่องบินได้ 2 ชิ้น และสำหรับถือขึ้นเครื่อง 7กก.

ค่าที่พักตามระบุในรายการ

ค่าอาหารตามรายการระบุ

ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

รวมค่าวีซ่า และค่าภาษีนักท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (แค่ค่าบริการเท่านั้น)