ยุโรปตะวันออก (ฮัลล์สตัทท์-คลุมลอฟ-คาโลวีวารี) 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240328MZ

จำนวนวัน/คืน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

Saudi Arabian Airlines

ประเทศ

ออสเตรีย

เริ่มต้น 69,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 7 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
16 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
69,99018,00069,99069,99020,00049,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนยุโรปตะวันออกดินแดนแห่งเทพนิยาย เที่ยวฮัลล์สตัทท์ เชสกี้ครุมลอฟ 2 หมู่บ้านมรดกโลก

ที่เที่ยว

เมืองฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานซไตน์, เมืองซาลส์บูร์ก, สวนมิราเบล, บ้านเกิด โมสาร์ท, ถนน Getreidegasse, โบสถ์แพริช, โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์, เมืองลินซ์, ปราสาทครุมลอฟ, กรุงปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส , สะพานชาร์ลส์, ย่านจัตุรัสเมืองเก่า, จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต, ย่านเมืองเก่าคาโลวีวารี , เมืองนูเรมเบิร์ก, โบสถ์เฟราเอน, น้ำพุเชินเนอร์บรุนเนิน, สะพานเก่า, อิงกอลสตัดท์ เอ้าท์เลท วิลเลจ, ศาลากลางเมืองมิวนิค , จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Hotel Ludwigs, Fussen หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3Leonardo Hotel, Salzburg หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4Best Western Hotel Spinnerei, Linz หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5Holiday Inn Airport, Prague หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6Ibis Wien Messe, Karlovy Vary หรือเทียบเท่า 3 ดาว
7Ibis Wien Messe, Munich หรือเทียบเท่า 3 ดาว
8-
9-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner